I Postanowienia ogólne

 

Właścicielem witryny internetowej tablicesklep.pl jest Sławomir Białota przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej,  pod nazwą:

EAPR Białota Sławomir
Pcim 1518
32-432 Pcim
PL 944-20-85-216

zwanym dalej „Sprzedawcą”

 1. Zamówienia towarów mogą składać przedsiębiorcy, instytucje, osoby prawne, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zwane dalej „Klientami”.
 2. Na stronie tablicesklep.pl podane są ceny netto. Do ceny netto należy doliczyć podatek 23% Vat. Podane na stronie ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą roszczeń wobec firmy tablicesklep.pl.
 3. Podmioty publiczne: Przekazanie zlecenia do realizacji jest możliwe jedynie po przekazaniu danych do faktury. Na podstawie tych danych po wykonaniu usługi generowana jest faktura przelewowa z 14 dniowym terminem płatności od momentu wykonania zlecenia. Faktura jest przekazywana wraz z gotowym produktem. Zmiana terminu płatności możliwa jest jedynie na prośbę klienta po przekazaniu informacji w wiadomości mailowej.
 4. Podmioty prywatne: Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu kwoty należnej za produkt przez Przelewy24 w wysokości 100% wartości zamówienia. Po opłaceniu, zlecenie zostaje przekazane do realizacji.
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest drogą elektroniczna lub pocztową.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 7. Zawartość witryny internetowej tablicesklep.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 8. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem skrzynki pocztowej(e-mail) lub za pośrednictwem listu, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez Klient w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedającego lub przekazaniu dostawcy(kuriera)
 9. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości produktów, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 10. W przypadku, gdy opisy i dane techniczne produktów prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy nie pokrywałby się w znaczącym stopniu z rzeczywistością, w ciągu 7 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 11. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

II Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu należności, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail na adres biuro@tablicesklep.pl, lub w formie pisemnej na adres EAPR Białota Sławomir Pcim 1518 32-432 Pcim

3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 • dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez tablicesklep.pl oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter, rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar tablicesklep.pl niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres tablicesklep.pl. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez tablicesklep.pl, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do tablicesklep.pl w stanie niezniszczonym.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Tablicesklep.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Jeżeli tablicesklep.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Tablicesklep.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Zamówienia zrealizowane za pomocą bonu, przy płatności bonem, nie są objęte prawem zwrotu towaru.

III Realizacja zamówienia

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sprzedawcy stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Po złożeniu zapytania w odpowiedzi zostaną przekazane wytyczne które należy spełnić w celu złożenia zamówienia. Brak wypełnienia wskazanych wytycznych może być podstawą do niewykonania usługi i nie może stanowić podstaw roszczeniowych.
 3. Moment mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych, lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 4. W wyjątkowych przypadkach,  przy zamówieniach na produkty bardzo nietypowe, lub duże gabarytowo, sprzedawca może zażądać od klienta przedpłaty w wysokości 100% wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast w przypadku, gdy klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 5. Czas realizacji zależny jest od rodzaju złożonego zamówienia, ilość, stopnia skomplikowania oraz okresu w jakim zostało złożone zamówienie. Jeśli nie podano inaczej czas realizacji wynosi:
  • 14 dni roboczych w przypadku tablic emaliowanych
  • do 10 dni roboczych w przypadku tablic kompozytowych oraz wykonanych z PCV
  • do 10 dni roboczych w przypadku tablic grawerowanych
  • do 14 dni roboczych w przypadku tablic parkingowych.
  • Niestandardowe realizacje termin ustalamy indywidualnie
 6. W czas realizacji wliczony jest dzień złożenie zamówienia i potwierdzenia projektu i otrzymaniu danych do FV a w przypadku podmiotów prywatnych momentu zaksięgowania wpłaty na podstawie FV proforma, o ile zamówienie zostało złożone przed godziną 12.
 7. W specjalnych okolicznościach zlecenie może zostać wykonane w terminie wcześniejszym niż początkowo wskazany. W takiej sytuacji wykonawca ma prawo do podniesienia ceny za wykonanie usługi.
 8. Zamówienia ze względu na indywidualny charakter, projekt nie podlegają zwrotowi w okresie jakim mówi ustawa.
 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyny, jednak zobowiązuje się do poinformowania klienta o zaistniałej sytuacji.
 10. Koszt przesyłki kurierskiej zależny jest od wymiarów i wagi przesyłki. Jeśli nie podano inaczej koszt przesyłki kurierskiej to 25zł/netto. W koszt przesyłki wliczony jest koszt pakowania oraz odpowiedniego zabezpieczenia produktu na czas transportu.
 11. Dowodem zakupu jest to oryginał faktury VAT, zazwyczaj jest dołączany do przesyłki, lub wysyłany pocztą.
 12. Ze względu na korzystanie z usług zewnętrznej firmy transportowej, oświadczamy iż nie ponosimy odpowiedzialności za termin dostarczenia paczki.
 13. W przypadku reklamacji niezbędne będzie dostarczenie protokołu reklamacji sporządzonej przez kuriera oraz dokumentacji fotograficznej uszkodzonego produktu.
 14. Brak wskazanych dokumentów sprawia, że reklamacja nie zostanie uwzględniona.

IV Projekty

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez klienta. Prosimy o przesyłanie projektu w formacie .cdr (max ver 16) lub pdf wraz z plikiem .jpg w celu weryfikacji poprawności projektu.
 2. Klient zobowiązuje się do:
  • przekazania projektu w skali 1:1
  • przekazanie wszystkich zdjęć w najlepszej jakości oraz grafik w formie wektorowej.
  • zachowania kolorystyki CMYK w przypadku wydruków lub kolorystyki RAL w przypadku tablic emaliowanych. Brak wskazania takiej kolorystyki jest równoznaczny z akceptacją rozbieżności kolorystycznych.
  • zamienienia czcionek na krzywe lub przesłania pliku z czcionkami.
  • przekazania projektów oraz materiałów (grafik, czcionek) które nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa autorskiego.
 3. W przypadku gdy jakość grafik uniemożliwia ich wykorzystanie w projekcie wykonawca ma prawo do rezygnacji z wykonania usługi.
 4. Projekty przygotowane przez Sprzedającego wymagają akceptacji. Akceptacja oznacza iż sprawdzili Państwo projekt pod względem merytorycznym, ortograficznym, gramatycznym i akceptują Państwo ewentualne tego typu błędy jeśli zostaną znalezione później, a nie zostały wychwycone podczas zatwierdzenia.
 5. Projekty prosimy akceptować wyłącznie mailem.
 6. Kolorystyka projektu wyświetlanego na monitorze może nieznacznie różnić się od kolorystyki wydruku.
 7. Brak akceptacji projektu jest podstawą do niewykonania zlecenia.
 8. Dopuszczalne jest zgłoszenie 3 poprawek (nie będących typowymi błędami) do projektu tj. zmiana fotografii lub kolorystyki. Po wykonaniu 3 poprawek wykonawca ma prawo do zmiany ceny projektu lub naliczenia odpowiedniej kwoty za każdą następną zmianę. Brak wniesienia takiej opłaty jest jednoznaczny z brakiem wykonania usługi. Jeśli projekt nie zostanie wykorzystany a została naliczona opłata za wykonanie projektu, przy rezygnacji z wykonania usługi wykonawca nie zwraca opłaty za projekt.

V Gwarancje i zwrot towaru

 1. Produkty oferowane za pośrednictwem witryny internetowej tablicesklep.pl, są nowe, wole od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi.
 3. W uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć zwrot towaru. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie.
 4. Zawsze od umowy można odstąpić za zgodą drugiej strony.
 5. Towar zwracany w powyższym trybie należy dostarczyć na adres sklepu na koszt kupującego.
 6. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie, dane firmy, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) czy poprzez osobisty odbiór gotówki w naszej siedzibie.
 7. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłata za dostawę).
 8. Gwarancja, nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

VI Ochrona Danych Klientów

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów.
  Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

VII Sposób załatwienia reklamacji

1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie kopii dowodu zakupu towaru pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.

2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy tablicesklep.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Adresem korespondencyjnym Sprzedawcy jest: Pcim 1518, 32-432 Pcim.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sprzedającego oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedawcy.