Ochrona Ujęcia Wody

Tablice zgodne z ustawą z dn. 1 lipca 2019r.

Jest 4 produktów.

Pokazano 1-4 z 4 pozycji

Jak powinny wyglądać wzory tablic do oznaczeń granic terenu ujęcia wody ?

Wytyczne co do projektu graficznego przedstawiają się jak poniżej:

Objaśnienia: tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

Do kiedy należało wymienić tablice ?

Ustawodawca określił 6 miesięcy po wejściu ustawy (poniżej) jako okres na spełnienie obowiązku wymiany tablic.

Za niedopełnienie może grozić kara administracyjna.

Pełna treść ustawy MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody:

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu.

§ 2. 1. Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej.
          2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzór tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej.
          2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
          2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Określa się wzór tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
          2. Wzór tablicy, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszcza się sporządzanie i stosowanie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 7. Tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody zgodne ze wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2019 r.2)

Źródło oraz załączniki pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001217

Ochrona Ujęcia Wody